Home

Helau mir sinn die Bembel Sänger 
unn verschone Euch nit länger.
Denn unser Hobby ist ein feines,
sinn Freunde guten Apfelweines.